The site is moving.

 
Make astrology
clean, clear, and simple.
 
 
Main Menu
Home
I Ching Oracle (อี้จิง)
ไพ่ยิปซีพยากรณ์
Tarot Spreader
Easy-Step Astrologer
Easy-Step Predictor
Easy-Step Matcher
Uranian Gadgets
Graphic Ephemeris
เอ็นเนียแกรม
ตำราโหราศาสตร์
Articles
UAstrolog
SkyNow

โปรแกรมพยากรณ์จร Easy-Step Predictor

Instructions
This tool is for chart prediction using 3 technics: Transit, Secondary Progression, and Solar Arc Direction, birth data input retrieves from data saved by Easy-Step Astrologer. This program can also display graphic ephemeris.

คำชี้แจง
โปรแกรมพยากรณ์จร ใช้ข้อมูลกำเนิดที่บันทึกไว้ด้วยโปรแกรมดูดวง (Easy-Step Astrologer) โปรแกรมนี้สามารถดูดวงชะตาจรแบบมาตรฐานโดยมีความสามารถหลักคือ
๑) ดูพื้นดวงชะตา
๒) ดูดวงทรานสิต (transit)
๓) ดูดวงโปรเกรส (secondary progress)
๔) ดูดวงโค้งสุริยยาตร์ (solar arc direction)
๕) ดูดวงโค้งจันทรยาตร์ (lunar arc direction)
๖) เน้นการวิคราะห์มุมสัมพันธ์และศูนย์รังสี ระหว่างดวงกำเนิดกับดวงจร โดยใช้อักษร N หมายถึงดวงกำเนิด (Natal) T หมายถึงดาวจรปัจจุบัน (Transit) P หมายถึงดวงโปรเกรส (secondary Progress) S หมายถึงดวงโค้งสุริยยาตร์ (Solar arc direction) และ L หมายถึงดวงโค้งจันทรยาตร์ (Lunar arc direction)
๗) แสดงกราฟทรานสิตเทียบกับพื้นดวง เพื่อดูแนวโน้มเป็นปีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

คำแนะนำเบื้องต้น
เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพขอแนะนำเป็นเบื้องต้นดังนี้
๑) วิเคราะห์พื้นดวงให้ละเอียด
๒) ดูดวงทรานสิต พิจารณาดาวจรในเรือนต่าง ๆ โดยเฉพาะดาวเดินช้า คือ พฤหัสจนถึงพลูโต ถ้ามีดาวเหล่านี้อยู่ในเรือนใด เรือนชะตานั้นจะได้ผลกระทบตามความหมายของดาวนั้น และพิจารณามุมสัมพันธ์ที่ดาวเหล่านี้ทำกับดาวในพื้นดวง โดยเฉพาะปัจจัยที่มีความสำคัญ เช่น อาทิตย์ จันทร์ ลัคนา เป็นต้น แปลความหมายผสมดาวเหมือนการอ่านพื้นดวง ส่วนศูนย์รังสีใช้ดูประกอบ
๓) ดูดวงโปรเกรส ให้พิจารณาอาทิตย์กับจันทร์ของดวงโปรแกรสเป็นหลัก ใช้พุธ ศุกร์ อังคารประกอบ การแปลความหมายเหมือนทรานสิต จันทร์โปรเกรสใช้พยากรณ์รายเดือนได้ดี
๔) ดูดวงโค้งจันทรยาตร์ ให้พิจารณาปัจจัยจรทุกปัจจัยที่มีมุมสัมพันธ์กับดาวในดวงกำเนิด โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญ เช่น มิดเฮเวนจร ลัคนาจร อาทิตย์จร จันทร์จร (ตัวเดียวกับจันทร์โปรเกรส) เป็นต้น การแปลความหมายเหมือนกับทรานสิต ใช้พยากรณ์รายเดือน
๕) ดูดวงโค้งสุริยยาตร์ ให้พิจารณาปัจจัยจรทุกปัจจัยที่มีมุมสัมพันธ์กับดาวในดวงกำเนิด โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญ เช่น มิดเฮเวนจร ลัคนาจร อาทิตย์จร (ตัวเดียวกับอาทิตย์โปรเกรส) จันทร์จร เป็นต้น การแปลความหมายเหมือนกับทรานสิต ใช้พยากรณ์รายปี
๖) การดูดวงจรจะต้องพิจารณาพื้นดวงประกอบ ถ้าพบโครงสร้างความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันหลายดวง น้ำหนักของโครงสร้างนั้นก็จะมาก เช่น ถ้าพบมุมสัมพันธ์เดียวกันทั้งในพื้นดวง ในทรานสิต ในโปรเกรส และในดวงโค้งฯ มุมสัมพันธ์นั้นมีน้ำหนักมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามความสัมพันธ์นั้น
๗) ใช้กราฟเพื่อดูทรานสิตประจำปี ให้เลือกปีที่ต้องการ ส่วนของ Mod คือการพับดวงเป็นฮาร์โมนิคส์ Mod 360 องศา จะสามารถบอกตำแหน่งปัจจัยในราศีหรือเรือนชะตาได้ จุดตัดของกราฟระหว่างดาวจรกับดาวกำเนิดคือมุมสัมพันธ์กุมกัน ค่า Mod ที่ต่ำกว่านั้นจะเป็นมุมสัมพันธ์ตามการพับดวง เช่น Mod 90 เป็นฮาร์โมนิคที่ ๔ หรือพับดวงเป็น ๔ ทบ จุดตัดคือมุมสัมพันธ์กุม เล็ง และฉาก Mod 60 เป็นฮาร์โมนิคที่ ๖ จุดตัดคือมุมสัมพันธ์ ๖๐ และ ๑๒๐ องศา ส่วน Mod 45 เป็นฮาร์โมนิคที่ ๘ จุดตัดคือมุมสัมพันธ์กุม เล็ง ฉาก ๔๕ และ ๑๓๕ องศา ค่า Mod เท่ากับ ๙๐ ลงมา จะแสดงดาวจรเฉพาะดาวเดินช้าเท่านั้น การพยากรณ์ให้ดูว่าดาวจรจะไปอยู่ในเรือนใดและจะมีมุมสัมพันธ์กับดาวในพื้นดวงอย่างไรในรอบปี

คำแนะนำโดยละเอียดติดตามที่บทเรียนโหราศาสตร์ ข้อสงสัยถามได้ที่กระดานสนทนา

Latest update: 1 Jan 10
 
©2007-2019 AstroSimple.com